Link to Power Electronics Laboratory website in English: http://www.pelab.agh.edu.pl/

 

PRACOWNICY ZESPOŁU

Robert_Stala

prof. dr hab. inż. Robert Stala

Kierownik zespołu

Uzyskał stopień magistra inżyniera, doktora oraz doktora habilitowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach odpowiednio: 1998, 2003 i 2011 oraz tytuł profesora w roku 2021. Jest obecnie zatrudniony w Katedrze Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii AGH.
Profesor Robert Stala od roku 2013 kieruje zespołem naukowym Laboratorium Energoelektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej. Jego obszar badań naukowych obejmuje systemy fotowoltaiczne, wielopoziomowe przekształtniki energii, przekształtniki rezonansowe o przełączanych kondensatorach, implementację szerokopasmowych elementów półprzewodnikowych w przekształtnikach energoelektronicznych, bezstykowy przekaz energii elektrycznej oraz wykorzystanie układów FPGA do sterowania i symulacji systemów fizycznych w czasie rzeczywistym. Jest autorem licznych publikacji naukowych i twórcą opatentowanych rozwiązań technicznych. Był opiekunem studenckich prac dyplomowych, promotorem w przewodach doktorskich, recenzentem w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, a także recenzentem artykułów w czasopismach i konferencjach naukowych. Posiada zawodowe doświadczenie przemysłowe i projektowe.

 
prof. dr hab. inż. Stanisław Piróg

Stanisław Piróg

prof. dr hab. inż.

Stanisław PIRÓG ur. w 1947 r., absolwent Wydziału Elektrotechniki AGH Kraków w 1972 r. – specjalność automatyka, doktorat 1977 r. – energoelektronika i automatyka napędu elektrycznego, habilitacja 1990 r. – elektrotechnika energoelektronika, 1999 r. tytuł naukowy profesora, 2001 r. – profesor zwyczajny. Główne zainteresowania naukowe i obszar prowadzonych prac naukowo badawczych to: energoelektronika, automatyka napędu elektrycznego, urządzenia do poprawy jakości energii elektrycznej, energoelektronika w energetyce odnawialnej, trakcja elektryczna. Autor publikacji i podręczników z zakresu energoelektroniki, jakości energii elektrycznej i napędu oraz ponad 40 rozwiązań chronionych patentami, z których wiele wdrożono do praktyki przemysłowej. Promotor w 16 zakończonych postępowaniach doktorskich. Autor 13 recenzji w postępowaniu doktorskim, 16 recenzji i opinii w postępowaniu habilitacyjnym i 10 w postępowaniu o tytuł profesorski. Członek Komitetu Elektrotechniki Komitetu Elektrotechniki PAN (w latach 2012-2016 i 2016-2020 przewodniczący Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrychnego), członek Rady Programowej Przeglądu Elektrycznego, Rady Naukowej miesięcznika Napędy i Sterowanie. Visiting Professor Petersburskiego Uniwersytetu „Gornyj”. Najważniejsze odznaczenia i nagrody: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Zespołowa II Stopnia Ministra Nauki i Techniki - dwukrotnie, Nagroda Indywidualna I Stopnia Ministra Edukacji Narodowej.

Adam Penczek

Adam Penczek

dr hab. inż. ,prof. uczelni

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Stopień doktora uzyskał w roku 2003 a doktora habilitowanego w roku 2019. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora AGH. Jest promotorem ponad 100 prac inżynierskich i magisterskich oraz autorem kilkudziesięciu publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych. Jest specjalistą w obszarze energoelektroniki, główne obszary badawcze to przekształtniki DC-DC i DC-AC oraz systemy sterowania FPGA dedykowane dla energoelektroniki.

Zbigniew Waradzyn

Zbigniew Waradzyn

dr inż.

Uzyskał stopień magistra inżyniera oraz doktora w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach odpowiednio: 1978 i 1994. Jest obecnie zatrudniony w Katedrze Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii AGH. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym wielu w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz współautorem rozwiązań chronionych patentami. Jest też promotorem kilkudziesięciu prac inżynierskich i magisterskich. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje elektrotermię i energoelektronikę: głównie rezonansowe falowniki i przekształtniki DC-DC oraz zagadnienia sterowania z wykorzystaniem układów mikroprocesorowych.

Andrzej Mondzik

Andrzej Mondzik

dr inż.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Uzyskał stopień magistra inżyniera oraz doktora w latach odpowiednio: 1997 i 2005. Jest obecnie zatrudniony w Katedrze Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii AGH. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym wielu w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz autorem i współautorem rozwiązań chronionych patentami. Jest specjalistą w obszarze energoelektroniki, posiada zawodowe doświadczenie przemysłowe i projektowe. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje układy energoelektroniczne, głównie przekształtniki DC-DC oraz aplikacje przekształtników energoelektronicznych w systemach z odnawialnymi źródłami energii i w układach zasilania.

Aleksander Skała

Aleksander Skała

dr inż.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Stopień doktora uzyskał w 2014 roku. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii AGH. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym wielu w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz współautorem rozwiązań chronionych patentami. Jest też promotorem kilkudziesięciu prac inżynierskich i magisterskich. Jest specjalistą w obszarze energoelektroniki, elektrotermii i systemów automatyki przemysłowej. Posiada doświadczenie zawodowe zarówno w obszarze badawczym, jak i przemysłowym oraz realizacji dużych, międzynarodowych projektów badawczych i wdrożeniowych. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje układy energoelektroniczne, głównie falowniki rezonansowe i przekształtniki DC-DC oraz aplikacje przekształtników energoelektronicznych w systemach z odnawialnymi źródłami energii i w układach zasilania.

Jarosław Czekoński

Jarosław Czekoński

mgr inż.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Uzyskał stopień magistra inżyniera w roku 1980. Od 1983 r. zatrudniony w AGH obecnie w Katedrze Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii na stanowisku inżynieryjno-technicznym.

Doktoranci realizujący projekty:
Szymon Folmer

Szymon Folmer

mgr inż.

Ukończył studia inżynierskie (2018) oraz magisterskie (2019) na wydziale Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, studiując na kierunku Elektrotechnika. Obecnie jest doktorantem w Katedrze Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii AGH. Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych są przekształtniki DC-DC o przełączanych kondensatorach, symulacje komputerowe układów energoelektronicznych, odnawialne źródła energii, układy FPGA oraz mikrokontrolery i ich zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym.

PUBLIKACJE
GRANTY

Granty zewnętrzne:

„Układ bezstykowego przekazu energii elektrycznej (promotorski)” nr 4 T10A 061 22. Projekt zrealizowany okresie: 15.02.2002 – 15.10.2003.

„Przekształtniki wielokomórkowe”, zarejestrowanego pod numerem GRANT 3 T10A 055 26. Data rozpoczęcia 07/05/2004. Data zakończenia 06/05/2007. Kierownik: Stanisław Piróg. Rodzaj pracy: praca naukowa. OPI ID: 45637.

„Elektromechaniczny wysokoobrotowy stacjonarny magazyn energii”. Projekt realizowany w latach 2005 – 2010. Nr umowy z AGH: PBZ-KBN-109/T10/2004.

„Modelowanie systemów fotowoltaicznych w układach FPGA”, zarejestrowanego pod numerem N N510389535. Projekt realizowany od 2008 roku. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 3895/B/T02/2008/35. Nr umowy z AGH: 3895-B-T02-2008-35.

„Układ rezonansowego wielopoziomowego przekształtnika DC-DC o przełączanych kondensatorach z tranzystorami MOSFET WBG z węglika krzemu”. NCN „Preludium 11”, nr 2016/21/N/ST7/02355. 2017-03-16 – 2018-09-15.

„Wysokosprawny przekształtnik rezonansowy o przełączalnych kondensatorach podnoszący napięcie o zredukowanej masie i gabarytach”. „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI +” – REALIZACJA PRACY PRZEDWDROŻENIOWEJ. 15.01.2018-15.01.2019.

„Development of Single Source 3-Phase High Power-Density Switched Capacitor Multilevel Boost Inverter”. Projekt Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA, na wymianę bilateralną naukowców z Republiką Indii. Sygnatura: PPN/BIN/2019/1/00053.

 

Granty dla młodych naukowców:

„Badania funkcjonalności przekształtnika impulsowego dla kontroli napięć kondensatorów wejściowych czteropoziomowego falownika NPC”. 2021

„Badania i opracowanie wyników nowatorskiej koncepcji wielopoziomowego przekształtnika DC-DC”. 2021.

„Badania nad hybrydowymi systemami generacji i magazynowania energii elektrycznej w zasobnikach akumulatorowych różnych typów”. 2021.

„Analiza metod sterowania przekształtnikiem dla kontroli napięć wejściowych 4-poziomowego i 3-poziomowego falownika NPC”. 2020.

„Badania i opracowanie wyników nowatorskiej koncepcji wielopoziomowego przekształtnika DC-DC”. 2020.

“Badania nad zintegrowanymi systemami magazynowania energii elektrycznej w zasobnikach akumulatorowych różnych typów”. 2020.

„Optymalizacja przekształtnika impulsowego dla kontroli napięć kondensatorów wejściowych falownika NPC”. 2019

„Przekształtnik impulsowy do kontroli napięć w systemie z szeregowo połączonymi kondensatorami lub akumulatorami”. 2018.

„Sterowanie adaptacyjne rezonansowego dwukierunkowego wielopoziomowego przekształtnika DC-DC o przełączanych kondensatorach”. 2017.

„Rezonansowy dwukierunkowy wielopoziomowy przekształtnik DC-DC o przełączanych kondensatorach”. 2016.

 

Granty IDUB zrealizowane w Kole Naukowym Elektrotermii:

„Wielopoziomowy, multikryterialny i inteligentny system optymalizacyjny zużycia energii w obiektach budowlanych z wykorzystaniem wiedzy o procesie”. 2021.

PATENTY

“Przekształtnik rezonansowy DC-DC o przełączanych kondensatorach i zredukowanej liczbie aktywnych łączników”, Stala Robert, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, PL239302B1, 22.11.2021, WUP 34/21.

“Efektywny przekształtnik rezonansowy DC-DC o przełączanych kondensatorach i dużym wzmocnieniu”, Stala Robert, Waradzyn Zbigniew, Mondzik Andrzej, Penczek Adam, Skała Aleksander, Kawa Adam, Piróg Stanisław, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, PL237053B1, 08.03.2021, WUP 05/21.

“Przekształtnik rezonansowy DC-DC o przełączanych kondensatorach z dzielonym wyjściem”, Piróg Stanisław, Stala Robert, Penczek Adam, Waradzyn Zbigniew, Mondzik Andrzej, Skała Aleksander, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, PL 237054B1, 08.03.2021, WUP 05/21.

 

“Sposób i układ kontroli napięć na szeregowo połączonych kondensatorach lub akumulatorach”, Stala Robert, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, PL232336B1, 28.06.2019, WUP 06/19.

“Przekształtnik rezonansowy DC-DC i sposób sterowania przekształtnika rezonansowego DC-DC”, Stala Robert, Waradzyn Zbigniew, Mondzik Andrzej, Penczek Adam, Skała Aleksander, Kawa Adam, Piróg Stanisław, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, PL231870B1, 30.04.2019, WUP 04/19.

“Przekształtnik rezonansowy DC-DC o przełączanych kondensatorach”, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Stala Robert, Piróg Stanisław, Kawa Adam, Waradzyn Zbigniew, Mondzik Andrzej, Penczek Adam, PL227999B1, 28.02.2018, WUP 02/18.

“Przekształtnik rezonansowy DC-DC o przełączanych kondensatorach o podwyższonej sprawności”, Stala Robert, Piróg Stanisław, Kawa Adam, Waradzyn Zbigniew, Mondzik Andrzej, Penczek Adam, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, PL228000B1, 28.02.2018, WUP 02/18.

„Sposób sterowania rezonansowego przekształtnika DC-DC o przełączanych kondensatorach”, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Stala Robert, Piróg Stanisław, Kawa Adam, Waradzyn Zbigniew, Mondzik Andrzej, Penczek Adam, PL225082B1, 28.02.2017, WUP 02/17.

„Układ przekształtnika rezonansowego o przełączanych kondensatorach”, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Piróg Stanisław, Stala Robert, PL226210B1, 30.06.2017, WUP 06/17.

“Sposób symulacji i układ do symulacji charakterystyki napięciowo-prądowej ogniwa fotowoltaicznego”, Stala Robert, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, PL222546B1, 31.08.2016, WUP 08/16.

“Sposób symulacji i układ do symulacji charakterystyki prądowo-napięciowej ogniwa fotowoltaicznego”, Stala Robert, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, PL222545B1, 2016-08-31, WUP 08/16.

“Sposób redukcji składowej zmiennej mocy fotowoltaicznego źródła energii” AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Stala Robert, PL223811B1, 30.11.2016, WUP 11/16.